НАУЧЕН ЦЕНТЪР БЕЗДОКУМЕНТАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (НЦ”БИС”) ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА.

НЦ”БИС” е структурно звено, което осъществява дейността си в рамките на Икономически университет при прилагане на правилата за Академична автономия.
НЦ”БИС” е първият център в България по Бездокументални информационни технологии.
Основна цел: научно и приложно обслужване на бизнеса и дейността на публични и държавни органи в областта на разработване и внедряване на бездокументални информационни системи и технологии.

Подцели:
1. Стимулиране научно-изследователската дейност на преподавателите от ИУ.

Разпространи съдържание